Små Grå Kim Hiorthøy: Kjemi

“Kva er det vi driv med? Mykje er bygd rundt ein idé om årsak og verknad, men det er framleis vanskeleg å få  skikkeleg oversikt. Også møter du dei folka. Og så står de der, mens augene verkar som dei skal og alle grunnstoffa driv med sitt. Eller? Du får klippe og lime.”

KJEMI er eit samarbeid mellom Små Grå og Kim Hiorthøy. Små Grå er Nina Mortvedt, Benedikte Kruse, Ingebjørg Loe Bjørnstad og Mai Elise Solberg. Dei fire songarane gjer vokalimprovisasjon til noko som ikkje lenger er ein konvensjonell konsert, men som liknar meir på teater, dans eller scenekunst. Kim Hiorthøy er biletkunstnar og musikar, men har dei siste åra byrja å jobbe med koreografi. KJEMI er ei forestilling, eller ein konsert, som ”ganske forsiktig kjem til å setje alt ut av spel”.

Sjå meir om Ultimafestivalen.

GRUMS med Siri og Snelle

GRUMS trekker mot fornuftens yttergrenser og assosierer i retning av skrekkfilm og det dyriske, samtidig som den transformeres til middelklassekvinnen i midtlivskrise, hun som retningsløst forsøker å finne mening i livet.
Samtidig handler forestillingen om motstand og tålmodighet, om å vente på at ting legger seg. GRUMS er bunnfallet, det som har tyngde, det som har sunket nedover og avleiret seg i bånn.
Forestillingen søker mot en rå og ufiltrert tilnærming, tilsvarende en rask og nesten brutal skisse, som kan utfordre både utøvernes og publikums persepsjon.

Forestillingen er intim og etablerer et direkte forhold mellom utøvere og publikum.

Konsept/utøvere: Siri Jøntvedt og Snelle Hall

Lysdesign: Evelina Dembacke

Produsert av Siri&Snelle produksjoner

Foto/Screencap: Vibeke Heide

www.siriogsnelle.no

Liggekonsert med Slagr

Liggekonsertar, den beste gåva til deg sjølv og andre.

Å ligge uforstyrra under eit mjukt teppe ein stad mellom søvn og vaken tilstand medan langsam, skjør musikk faldar seg ut, kan du oppleve to onsdagar i haust: 14. oktober og 25. november. Hald av datoane for ei unik oppleving!

Musikken til Slagr – for cello, hardingfele, vibrafon og glas – rører seg stille avstad i grenseland mellom fleire sjangrar. Vi kallar det akustisk ambient, eller meditativ kammerfolkemusikk. Å ligge ned og lytte til musikk kan gi djup avspenning, ein slags meditasjon musikken leier merksemda. Det kan også vere som ein heilt vanleg konsert, berre meir behageleg. Eller du kan tillate deg å flyte inn og ut av søvnen medan skiljet mellom draum og verkelegheit vert viska ut.

Slagr har lang erfaring med å spele liggekonsertar. På heimesidene våre kan du blant anna sjå oss spele i sengeavdelinga på Ikea! Alle som kjem på liggekonsertane får utdelt pledd og liggeunderlag.

Konsertane varer omtrent ein time.

Sjå meir om Slagr.

Rosenkrantz´ gate 8, 0159 Oslo, Noreg:

Kronikk: Kulturarven som raknar i saumen

Den kulturarven som bunaden representerer er i en kritisk situasjon.

Denne kronikken er skrevet av Marit Jacobsen fra Norges Husflidslag, Liv Hege Skagestad fra Nynorskens hus/Heimen og Gisle Mariani Mardal fra Norwegian Fashion Institute

I alle deler av landet gjer folk klare bunadene sine til nasjonaldagen, og bunadstilverkarar i stover og husflidsbutikkar syr på spreng. Rett før 17. mai samlast over 80 designarar, handverkarar, fagfolk og politikarar i Nynorskens hus ved Heimen Husflid, midt i Oslo sentrum, fordi den kulturarven som bunaden representerer er i ein kritisk situasjon.

Det er ikkje tilfeldig at denne debatten skjer i Nynorskens hus og Heimen. For 100 år sidan var det her den første kartlegginga og kanoniseringa av bunadene skjedde, med Hulda Garborg i spissen. Dette var tida for nasjonal reising, og Hardangerbunaden vart sett på som den einaste nasjonaldrakta. Hulda Garborg drog rundt i heile landet og arrangerte leikarringar og songdansar, men det som imponerte ho mest var dei ulike festdraktene folk brukte. Draktene i Norge representerte eit mangfald av ulike uttrykk og var ein mosaikk av lokale materialar, som ull, og innverknad frå det store utland, som silke.

Hulda Garborg starta innsamlinga av mønster og handverk. I 1912 vart Heimen Teiknekontor etablert i samarbeid mellom Hulda og kunstnaren og kostymeteiknaren ved Det Norske Teater, Aksel Waldemar Johannessen, og kona hans Anna. Dei teikna og konstruerte fleire bunader, og idealet var at bunadene skulle vere festplagg som alle skulle ha råd til å skaffe seg ved å brodere dei sjølve. Draktene skulle vere behagelege å ha på seg, og dei skulle vere laga av norske produkt, som ulltråd og ullstoff.

Sidan den gongen har ei rekke kvinner (og nokre menn) gjort store arbeid for å samle inn og dokumentere tradisjonsarven og ikkje minst halde levande eit handverk. Og samtidig har bunadskanonen blitt gradvis utvida med rekonstruksjonar og nye drakter inspirert av kulturarven, eksempel her er Oslodrakten, Kåfjord- og Altabunadene. Og denne utviklinga held fram. Ein kan til dømes tenke seg nye bunader som speglar møte mellom indisk og norsk handverkstradisjon og estetisk uttrykk. Slik er bunader levende speglar på eit mangfaldig samfunn, der ein har respekt for arv og for at menneska hele tida skapar nye uttrykk.

Bunaden er det næraste vi kjem høg-saum (Haute Couture) i Noreg. Det er dei seinare åra eit aukande medvit om at bunaden er ei gullgruve i utvikling av mote og kunst. Det unike handverket og uttrykka representerer eit konkurransefortrinn og ikkje minst kunnskap om klede som får økt verdi med alder og bruk. Fleire av dagens toneangjevande designarar tar i bruk dei kvalitetane og uttrykka som bunaden og tradisjonelt handverk representerer. Og fleire har fått augo opp for at kunnskapen om teknikkar, design og materialval bygger på ei handverksoverføring som er svært sårbar. Paradokset er at til trass for denne massive verdien, så er vi meir enn nokon gong trua av at færre og færre kan dette spesielle og svært samansette handverket som bunadstilverking er.

Generelt er det færre som syr for hand. Medan interessa for strikking stadig har ein bølgjetopp, så er teknikkar innan til dømes broderi meir krevjande arbeid. På grunn av norske lønnsvilkår har fleire bunadsprodusentar vore nøydde til å setje produksjon ut av landet for å klare seg kommersielt. Erfaring har vist at om ikkje denne utviklinga skjer på ein gjennomtenkt måte, vil kvaliteten forringast og løysingane forenklast – der ein før sydde blir det limt, der ein før nennsamt tilpassa bunaden til konfirmanten blir det berre standardiserte løysingar. Slik mister vi mangfaldet, den særlege kvaliteten og kanskje kjerneverdiane i denne draktarven. For det å skape kvalitet krev kunnskap, flid og tid. Det er svært kritisk at vi får augo opp for realitetane, og vi må kunne vente ein langt større politisk vilje til handling.

Det er kunnskapspolitikk som må til for å sikre at denne levande kulturarven også vil vere til glede for komande generasjonar, og at vi kan ta i bruk desse verdiane i mote- og tekstilsektoren. Det er opplagt eit sterkt generelt behov for kunnskapsløft og auka satsing i Noreg når det gjeld kulturarv, slik at vi som andre land tek vare på, utviklar og ikkje berre riv ned. Og det er også ei kjensgjerning at medan det fysiske kulturminnet (og i mange tilfelle dei mannsdominerte handverksyrka) i periodar har blitt politisk og økonomisk prioritert, har dei kvinnedominerte handverka blitt neglisjert. Handarbeid blir sett på som hobby og kvinnesyssel, og blir ikkje anerkjent som kunnskap. Det viser seg i mangelen på ein gjennomtenkt politikk eller plan for å gi barn moglegheit til lære handverk, i mangelen på god nok høgare utdanning innan feltet, og i kor små midlar som blir lagt inn i lærlingordningane.

Bunader har stor verdi for svært mange menneske i Noreg. Dei er også symbol på mangfald og demokrati – kulturarv av nasjonal betyding.

Vi ventar av politikarane når dei no står i bunader på 17. mai at dei også kjenner den gode tyngda av at dei er ansvarlege for å bere denne arven vidare på ein verdig og kvalifisert måte, at dei bygger opp i staden for å bygge ned. Dette er starten på ein aksjon for kunnskap, for at vi framleis kan ha klede som varer og lever generasjon etter generasjon. Noreg er gjennom UNESCO-konvensjonen for immateriell og materiell kulturarv forplikta til å sikre særeigne og sårbare tradisjonsuttrykk. Men like viktig er det at vi er forplikta overfor oss sjølve til å ta vare på og bruke denne unike kunnskapen. Og på kunnskap skal landet byggast. God 17. mai.

Publisert på Dagsavisens debattsider samme dag. [15. mai 2015]

 

Miss Marple: Eit annonsert mord av Agatha Christie

Teaterlaget i Bondeungdomslaget I Oslo presenterer «Eit annonsert mord» av Agatha Christie med sjølvaste Frøken Marple på rollelista. Det meldast med dette om eit mord som skal finne stad!

Tilrettelagt for scene av Leslie Darbon
Omsett til nynorsk av Runa Kvalsund
Regi: Fredrik Elfstrand.

Vi spelar denne våren med to sett.

Sett 1:
Kjell Åsmund Sunde
Margrethe Frydendal Kollerud
Henri Aasen
Aila Eckhoff Sinober
Vivian Brattsti Sørensen
Terje Svindseth
Stine Fanny Berg
Endre Isachsen Flatmo
Heidrun Sølna Øverby
Silje Dahl
Hanne Marte Nymoen

Sett 2:
Håvard Thorsby
Anne Cathrine Johansen
Henning Værnes
Heidi Gunhildsberget Einarsrud
Annelén T Aspestrand Stenbakken
Per Magnus Finnanger Sandsmark
Lena Reksnes Sanne
Benjamin Aarseth
Torill Lund Born
Marie Nicolaisen
Mari Elise Haugen

Les om Agatha Christie
Wikipedia om Agatha Christie

Miss Marple: Eit annonsert mord av Agatha Christie med Teaterlaget i BUL

Klimafestivalen § 112

Kor mange forfattarar skal til for å redde verda?
Bli med på skrivedugnad 4. januar!

Som ein del av Klimafestivalen § 112 inviterer vi ungdom til ein skriveverkstad 4. januar. Ti profesjonelle forfattarar og opptil 30 ungommar skal sitje saman i seks timar og skrive. Vi ønskjer å ta § 112 i Grunnlova på alvor og finne eit språk der kunnskap og kjensler møtest og fører til handling.

Alle deltakarane skal produsere tekstar – poesi, prosa, artiklar, lesarinnlett, etc. I tillegg skal dei etablerte forfattarane fungere som mentorar for dei unge, og gi råd og rettleiing i løpet av dagen. Kva som skjer med tekstane etterpå er frivillig, men det vil det vere råd å publisere tekstane på ulike nettforum og kanskje også i tradisjonelle nyheitskanalar.

Følgjande forfattarar vil delta:
– Ragnar Hovland
– Mette Karlsvik
– Eirik Ingebrigtsen
– Gunstein Bakke
– Hilde Hagerup
– Lars Mæhle
– Bård Lahn
– Torgeir Rebolledo Pedersen
– Ruth Lillegraven
– Ingeborg Arvola

Dette er forfattarar med brei erfaring både frå skjønn- og faglitteratur, for både barn, ungdom og vaksne.

Er du mellom 15 og 30 år og har lyst til å delta?
Det kostar ingenting å vere med.

Påmelding: Send ein e-post til fridaispire@gmail.com innan 29. desember 2014

Vi byr på gratis lunsj!

kl. 11.00-17.00

Trost i taklampa av Alf Prøysen

Trost i taklampa er Alf Prøysen sin einaste roman og vakte stor oppsikt når den kom ut i 1950.
Sentralt i handlinga står husmannsjenta Gunvor Smikkstugun og hennar kamp mot storbøndar og åndsmenneske si makt over husmenn og tenerar og deira  romantisering av landsbygda.

Handlinga går føre seg eit par veker på sommaren når Gunvor kjem heim på ferie. På same tog kjem også bygdas store son- den kjente diktaren Lundjordet, tidligare husmannsgut. Lundjordet er invitert for å tale om ”flukten fra landsbygden” – som Gunvor er ein del av, og kjempar for at fleire frå bygda også skal bli.

Trost i taklampa vart dramatisert av Prøysen og skodespelar Asbjørn Thoms i 1952, filmatisert 1955  og gjort til musikal av Prøysen, Toms og Finn Ludt i 1963.

Teaterlaget tek utgangspunkt i den dramatiserte versjonen, men har også med fleire av songane frå musikalen.  Blant anna kjente og kjære songar som ”Blåklokkevikua”, ”Bare vent” og ”Snekkersvekara”.

Instruktør er Fredrik Elfstand, som tiligare har jobba med Teaterlaget i samband med framsyninga Panikk i kulissene. På piano, og ansvarleg for musikalske arrangement er Kjell Inge Kamsvåg.

«Takka vere norsk ull»

Temadag med norsk ull og tekstil i sentrum

Heile dagen: 10% rabatt* på Heimen Rosenkrantz’ gate, Husfliden GlasMagasinet og i Kaffistova, mot framvising av billett til URD-framsyninga («Soga om Seselja»).
*Tilbodet gjeld alle varer, bortsett frå bunader og bøker.

14.30: Omvising i Systova, Heimen husflid, v/Cecilie Eskild.
Oppmøte ved inngangen til Heimen. Syerskene har laurdagsfri, men kommunikasjonssjef og bunadsskreddar Cecilie Eskild fortel levande om drifta på systova før og no.

15.00: Føredrag og verkstad i Kjellarstova på Kaffistova.
Det vil bli lagt fram strikkepinnar, garn, nåler, stoff og papir som deltakarane kan arbeide med under og etter verkstaden.
Enkel servering.
Førehandspåmelding/billett gjennom våre nettsider.

15.00-ca.15.30: Føredraget ”Fra lille lam til Pers nye klær”, ei forteljing om ull og garn, med to stemmer – for både born og vaksne + garnkurs v/Ingun Klepp og Tone Tobiasson, forfattarane av boka ”Ren ull”

ca. 15.45-16.15: Verkstad med spinnekurs og demonstrasjon v/biletkunstnar Anne Karin Jortveit. Deltakarane vil få kunnskap om og sjølv få prøve seg på ulike steg i prosessen frå ull til ferdig, farga garn, ved hjelp av mellom anna moderne rokk, handkarar og handtein.
– Og ulla vi brukar, er sjølvsagt norsk.

ca. 16.15: pause, mogelegheit for å kjøpe mat i Kaffistova

17.00-17.45: ”Soga om Seselja – eit portrett i ord og tonar”, Teatersalen

 

Songlaget i BUL 100 år

Jubileumskonsert i Universitetets aula

Songlaget vert 100 år i 2014. Koret vart oppretta i 1914 og har gjennom alle år hatt som si viktigste målsetjing å ta vare på norske sang – og musikktradisjonar.
Jubileumsåret vart innvigd med julekonsert i Akershus slottskirke 8. desember 2013. I mars 2014 hadde Songlaget konsert og samling med tidlegare songarar og dirigentar, i mai vart det feiring av 17. mai, med konsert i Teatersalen, og tradisjonelt Brusteinsball på Universitetsplassen. I juli var Songlaget ein del av kulturfestivalen «Olsok-dagane» på Stiklestad.

Den 6. desember – på sjølvaste 100-årsdagen til Songlaget vert det halde ein storstilt konsert i Universitetets aula. Konserten har navnet «Lideli galen» etter ei strofe i Jentelokken, ein mazurka Songlaget har sunge i mange år. Konserten vil bestå av eit repertoar sett saman av folketonar, norske og internasjonale korsongar og julesongar. Med oss har vi baryton Njål Sparbo som solist på Griegs fire salmer og O helga natt, spelemann Vegar Vårdal og pianist Marcus Berg. Dirigent for Songlaget er Vegar Sandholt.

Songlaget har mange og lange tradisjoner, og det er tid for å minnast. Marius Moaritz Ulfrstad vart innsett som dirigent i 1918, og skriv følgjande: » I 1918 tok mitt arbeid til i Bondeungdomslaget. Eg måtte samle gode songrøystar. Der bygdeungdom song gjekk eg på talentspeiding. Dei med gode røyster fekk eg med tida med i Songlaget. Eg ville ha bunaden inn som stasklede for koret når det gav konsert. Også Songlaget ville det, og vi gav, som første kor i landet, konsert med alle, både gutar og jenter kledd i bunader.» Dette har koret fortsatt med fram til i dag, og vi er stolte av bunadene våre.

Vi ønsker dykk med dette velkomne til feiring i Universitetets aula.

Klara Semb-kveld

Hjarteleg velkomne til Klara Semb-kveld onsdag 22. oktober kl 19.30 i storsalen, Nordahl Brunsgate 22.

Program:
Innleiing
Tor Stallvik talar
Allsong (Fjell-Noreg)
Vising av TV-program (Leikarringen i BUL dansar Bendik og Figaro)
Kaffepause
Sal av turdansboka og songdansboka til halv pris. Stor takk til Det norske samlaget!

Frå 21.30 – 22.30 songdans og musikkdans leia av Vebjørn og Inger Frøydis Bakken. Spelefolk er Solvor og Terje.

Plakatstand med meir.

VElKOMEN TIL EIN MINNERIK KVELD

/Erik Haugros
Leiar Symra